Splošni pogoji in pravila

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V DOBRODELNI AKCIJI

»OD BABICE DO BABICE«

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Skladno s Splošnimi pogoji in pravili sodelovanja v dobrodelni akciji »OD BABICE DO BABICE« (v nadaljevanju: splošni pogoji) so določeni pogoji in postopki, skladno s katerimi lahko udeleženec dobrodelne akcije sodeluje v dobrodelni akciji. Udeleženec dobrodelne akcije je lahko le sledilec Facebook strani Moderna babi ter spletne strani MODERNA BABI, ki se strinja s splošnimi pogoji. Splošni pogoji so dostopni na Facebook in spletni strani MODERNA BABI

( https://www.facebook.com/modernababi/ ) ter ( https://modernababi.si/ ).

 1. ORGANIZATOR DOBRODELNE AKCIJE

Organizator dobrodelne akcije je https://www.facebook.com/modernababi/ . Namen dobrodelne akcije je omogočiti socialno ogroženih družinam lažje in dostojno življenje. Dobrodelna organizacija Moderna babi bo v skladu s svojim poslanstvom do pomoči potrebnih družin in posameznikov v Sloveniji, posredovala svoje kontaktne podatke. Zbrana materialna sredstva bodo torej razdeljena po presoji Moderne babi.

 1. SOORGANIZATOR DOBRODELNE AKCIJE

Pri izvedbi dobrodelne akcije kot izvajalca sodeluje podjetje Boostup – digitalna agencija za internetni marketing, Melinci 177, 9231 Beltinci (http://www.boostup.si/).

 1. NAMEN DOBRODELNE AKCIJE

Namen dobrodelne akcije je podpora zbiranja in posredovanja pomoči otrokom socialno ogroženih družin, otrokom iz enoroditeljskih družin z nizkimi prejemki.

 1. POTEK DOBRODELNE AKCIJE

Organizator dobrodelne akcije »OD BABICE DO BABICE« zbira družine pomoči potrebnih, katere pošljejo svoj življenjepis in opis pomoči na elektronski naslov info@modernababi.si .

 1. SODELOVANJE IN TRAJANJE DOBRODELNE AKCIJE

V dobrodelni akciji »OD BABICE DO BABICE« lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V dobrodelni akciji sodeluje vsaka oseba, katera izpolni in pošlje podatke ter opis pomoči na  elektronski naslov info@modernababi.si .

Ena oseba lahko v dobrodelni akciji sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. Če obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v dobrodelni akciji z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov ali z uporabo neresničnih osebnih podatkov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz dobrodelne akcije. Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom ali z neresničnimi osebnimi podatki. V tem primeru ima organizator pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

 1. PRAVILA PRIPOROČANJA

Ko sodelujoči dobrodelne akcije po elektronski pošti pravilno odda vse potrebne podatke, ima možnost dobrodelno akcijo priporočiti drugim osebam preko postopkov, ki so na voljo v okviru dobrodelne akcije. Sodelujoči lahko dobrodelno akcijo priporoči neomejenemu številu drugih oseb. Priporočanje bo možno tudi preko socialnih omrežij. Sodelujoči se strinjajo, da bodo priporočila posredovali le tistim drugim osebam, od katerih imajo soglasje za kontaktiranje. Sodelujoči prevzemajo polno odgovornost za posredovana sporočila in polno odgovarjajo za njihovo vsebino. Organizator v nikakršni obliki ne podpira pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Vsakršno pošiljanje nezaželene elektronske pošte s strani tretjih oseb za namene te dobrodelne akcije je strogo prepovedano, morebitni kršitelji pa za tovrstno početje nosijo polno pravno odgovornost. Če obstaja sum, da se na lastna priporočila kakorkoli odziva sodelujoči, ki je ta priporočila posredoval, ga ima organizator pravico izključiti.

 1. PRAVILA IZBIRE KANDIDATOV

Organizator dobrodelne akcije »OD BABICE DO BABICE« bo v sodelovanju s soorganizatorjem izbral deset najbolj socialno šibkih družin ali otrokom iz enoroditeljskih družin z nizkimi prejemki. Kandidati po elektronski pošti info@modernababi.si pošljejo življenjepis, finančno stanje in opis pomoči (lahko tudi fotografijo) do 31. 6. 2018. Osebni podatki socialno šibkih družin ali otrok iz enoroditeljskih družin se bodo varovali le v namene dobrodelne akcije.

 1. DOBRODELNI SKLAD

Zbrana materialna sredstva, katera se v celoti ne bodo predala družinam pomoči potrebnih, se bodo hranila na izbranem naslovu ter se prenesla na naslednjo dobrodelno akcijo.

 1. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Osebni podatki udeležencev dobrodelne akcije bodo varovani skladno z določbami Splošnih pogojev dobrodelne akcije »OD BABICE DO BABICE«.

 1. ZBIRANJE MATERIALNIH SREDSTEV

Udeleženci dobrodelne akcije bodo lahko donirali materialna sredstva na določen naslov.

Udeleženci se zavezujejo, da bodo materialna sredstva sami poslali ali dostavili na določen naslov objavljen na spletni strani Moderne babi.

 1. PRENOS MATERIALNIH SREDSTEV

Organizator dobrodelne akcije se zavezuje, da bo materialna sredstva osebno dostavil do družin pomoči potrebnih ali otrok iz enoroditeljskih družin z nizkimi prejemki.

 1. OSTALE DOLOČBE

Organizator jamči, da bo celoten potek dobrodelne akcije potekal na transparenten način. Dodatne informacije v zvezi z dobrodelno akcijo so udeležencem dostopne na spletni strani

(https://www.facebook.com/modernababi/) ter (https://modernababi.si/) ter na telefonski številki 040/466 956.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator dobrodelne akcije. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov  info@modernababi.si.  V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca dobrodelne akcije. Organizator lahko spremeni te splošne pogoje, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki na strani javnosti. Organizator si pridržuje pravice do spremembe splošnih pogojev, da bi se s tem izognil zlorabi dobrodelne akcije v škodo sodelujočih.

Organizator bo o vseh spremembah in novostih dobrodelne akcije obveščal udeležence z objavami na spletnih straneh dobrodelne akcije.

 1. KONČNE DOLOČE

Pravila dobrodelne akcije stopijo v veljavo z dnem 5. 6. 2018. Pravila so v času trajanja dobrodelne akcije na vpogled na spletni strani https://www.facebook.com/modernababi/ in https://modernababi.si/.

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z dobrodelno akcijo, opredeljeno v teh splošnih pogojih. Obvezujoča so tudi za udeležence dobrodelne akcije, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo s splošnimi pogoji dobrodelne akcije.

 1. ORGANIZATOR DOBRODELNE AKCIJE

Organizator dobrodelne akcije je:

Mojca Cimerman, Melinci 177, 9231 Beltinci,

https://modernababi.si/, https://www.facebook.com/modernababi/,

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Sklepno navajamo, da podjetje Mojca Cimerman s.p. z vašimi osebnimi podatki ravna odgovorno in povsem v skladu z ustaljenimi tržnimi praksami. Več o varstvu osebnih podatkov lahko preberete na spletni strani www.modernababi.si